werkwijze

Aanmelding

Er kan telefonisch of per mail contact worden opgenomen met één van de therapeuten. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door school, het CLB, de huisarts, tandarts of specialist. Er wordt een eerste gesprek gepland.

Verkennend gesprek

Tijdens een eerste gesprek wordt het aanmeldingsprobleem besproken en uitgediept en worden administratieve gegevens verzameld. We lichten u in over de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de eventuele aanvraag tot terugbetaling. Indien nodig, en mits toestemming, nemen we ook contact op met betrokken instanties zoals de school, het CLB, … om extra informatie te verkrijgen. U ontvangt een aanvraagformulier voor logopedisch onderzoek, waarna u op consultatie gaat bij een bevoegd geneesheer-specialist. Daarna kan het logopedisch onderzoek worden gepland en uitgevoerd.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek exploreren we de aard en de ernst van het probleem. Na afronding volgt een bespreking en toelichting van resultaten, die in een schriftelijk verslag worden opgenomen.  Wanneer therapeutische interventie noodzakelijk blijkt, wordt het behandelplan opgemaakt en besproken en kan de begeleiding worden opgestart.

Geef een reactie