Intake

Afhankelijk van de leeftijd van je zoon of dochter wordt een eerste gesprek ingepland met de ouders en je kind, of de ouders individueel, of met je kind individueel. In de verdere fase van de begeleiding is er uiteraard voldoende ruimte om eenieder individueel te zien en zijn/haar verhaal te kunnen doen. Tijdens dit intakegesprek diepen we jullie hulpvraag verder uit en beluisteren we jullie verhaal. Verder wordt er ook nog praktische uitleg gegeven over de werking, tarieven, beroepsgeheim,  ed.

Na dit eerste gesprek volgen er nog een aantal verkennende gesprekken met je kind (3 à 4) en 1 à 2 met jullie als ouders. Deze verkennende gesprekken hebben als doel een duidelijk zicht te krijgen op de ervaren moeilijkheden, bezorgdheden en de verdere afstemming van de therapie op de noden van je kind en/of je gezin. In deze fase zal er stil gestaan worden bij de ontwikkelingsgeschiedenis van je kind, de levensfase van je gezin en de beleving van je kind. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een aantal vragenlijsten in te vullen. Indien nodig, en steeds in overleg, kan er ook contact opgenomen worden met belangrijke derden (bv school, CLB, …)

Na de afronding van fase nodigen we je opnieuw uit voor een adviesgesprek. Bij voorkeur zijn beide ouders en eventueel je kind aanwezig. Tijdens dit gesprek word je op de hoogte gebracht van alle informatie die we verkregen hebben. We gaan dieper in op de therapeutische ondersteuning die nodig is en het doel dat we willen bereiken.

Therapie

Afhankelijk van de problematiek of de zorgvraag kan er individueel met je kind worden gewerkt of kan er gekozen worden voor gezinstherapie. Individuele therapie wordt steeds gecombineerd met een vorm van ouderbegeleiding. Dit is nodig om het therapeutisch proces af te stemmen op de thuissituatie.

Daar spel de taal van kinderen is, werk ik voornamelijk speltherapeutisch met kinderen tot ongeveer 10 jaar. Ik stel de beleving van het kind centraal en probeer op een speelse en creatieve wijze contact te leggen met de binnenwereld van kinderen en jongeren. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Als therapeut bied ik je kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor je kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Bij adolescenten en jongvolwassenen worden andere methodieken gebruikt, o.a. creatieve methodieken en actiemethodieken zoals psychodrama, naast de klassieke gesprekstherapie.

Afronding

Het afronden van de therapie gebeurt steeds in onderling overleg. Regelmatig worden ‘evaluatiemomenten’ ingelast om te bekijken waar we staan, of er vooruitgang is en wat er verder nog nodig blijkt. Ook in deze fase van de therapie wordt er voldoende tijd genomen om ‘afscheid’ te nemen. In deze laatste fase wordt er heel sterk gewerkt op de transfert naar de dagdagelijkse domeinen.