werkwijze

Aanmelden

Je kan je op eigen initiatief of op doorverwijzing (arts, school/CLB) telefonisch aanmelden op 09/278 45 95.

We verkennen daarbij kort je specifieke vraag naar onze dienst.  Er zal samen met jou gezocht worden naar een geschikt moment voor een eerste gesprek.

Intake

Afhankelijk van de leeftijd van je zoon of dochter wordt een eerste gesprek ingepland met de ouders en je kind, of de ouders individueel, of met je kind individueel. In de verdere fase van de begeleiding is er uiteraard voldoende ruimte om eenieder individueel te zien en zijn/haar verhaal te kunnen doen. Tijdens dit intakegesprek diepen we jullie hulpvraag verder uit en beluisteren we jullie verhaal. Verder wordt er ook nog praktische uitleg gegeven over de werking, tarieven, beroepsgeheim,  ed.

Na dit eerste gesprek volgen er nog een aantal verkennende gesprekken met je kind (3 à 4) en 1 à 2 met jullie als ouders. Deze verkennende gesprekken hebben als doel een duidelijk zicht te krijgen op de ervaren moeilijkheden, bezorgdheden en de verdere afstemming van de therapie op de noden van je kind en/of je gezin. In deze fase zal er stil gestaan worden bij de ontwikkelingsgeschiedenis van je kind, de levensfase van je gezin en de beleving van je kind. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een aantal vragenlijsten in te vullen. Indien nodig, en steeds in overleg, kan er ook contact opgenomen worden met belangrijke derden (bv school, CLB, …)

Na de afronding van fase nodigen we je opnieuw uit voor een adviesgesprek. Bij voorkeur zijn beide ouders en eventueel je kind aanwezig. Tijdens dit gesprek word je op de hoogte gebracht van alle informatie die we verkregen hebben. We gaan dieper in op de therapeutische ondersteuning die nodig is en het doel dat we willen bereiken.

Therapie

Afhankelijk van de problematiek of de zorgvraag kan er individueel met je kind worden gewerkt of kan er gekozen worden voor gezinstherapie. Individuele therapie wordt steeds gecombineerd met een vorm van ouderbegeleiding. Dit is nodig om het therapeutisch proces af te stemmen op de thuissituatie.

Daar spel de taal van kinderen is, werk ik voornamelijk speltherapeutisch met kinderen tot ongeveer 12 jaar. Ik stel de beleving van het kind centraal en probeer op een speelse en creatieve wijze contact te leggen met de binnenwereld van kinderen en jongeren. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Als therapeut bied ik je kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor je kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Bij adolescenten en jongvolwassenen worden andere methodieken gebruikt, o.a. creatieve methodieken en actiemethodieken zoals psychodrama, naast de klassieke gesprekstherapie.

Afronding

Het afronden van de therapie gebeurt steeds in onderling overleg. Regelmatig worden ‘evaluatiemomenten’ ingelast om te bekijken waar we staan, of er vooruitgang is en wat er verder nog nodig blijkt. Ook in deze fase van de therapie wordt er voldoende tijd genomen om ‘afscheid’ te nemen. In deze laatste fase wordt er heel sterk gewerkt op de transfert naar de dagdagelijkse domeinen.

Testonderzoek

Je kan bij ons ook terecht als je vragen hebt over aandacht en concentratie, intelligentieonderzoek en preventieve screening mbt autisme, depressie, … .

Binnen de praktijk kiezen we ervoor om testonderzoek niet te zien als iets alleenstaand, maar kaderend in een groter geheel van diagnostiek met een beschrijvend onderzoek, een belevingsonderzoek en doorverwijzing naar een kinderpsychiater of neuroloog indien nodig.

Trainingen voor kinderen

Op geregelde tijdstippen organiseren wij diverse trainingen. Hou zeker onze facebookpagina in de gaten voor de laatste updates!

Aardig sociaal vaardig!

Een wekelijkse weerbaarheidstraining van 10 sessies met max. 6 deelnemers voor kinderen in de lagere school (3, 4, 5 & 6de jaar) waarbij de psychosociale ontwikkeling wordt bevorderd door ervaringsleren. Al bewegend en al doende leren kinderen respectvol omgaan met zichzelf in relatie tot de ander. Ik-ontwikkeling en ik-versterking staan centraal.

Volgende thema’s komen aan bod: Ik en mijn grenzen, ik mag ‘NEE’ zeggen, Opkomen voor mezelf, Ik vertrouw op mijn gevoel, Samenwerken en overleggen, Pesten en gepest worden, Ik kies mijn eigen weg, Oplossingen bedenken, Problemen oplossen, Afscheid nemen.

De training gaat door in het voorjaar, periode maart tem mei. De sessies gaan door in de Dreef 1 te Merendree.

€250 voor 10 sessies – Persoonlijk intakegesprek gratis

 Faalangsttraining

Gedurende acht sessies staan we stil bij wat faalangst precies is en wat het met ons doet. We focussen op de drie G’s (Gevoel, Gedacht en Gedrag) en gaan op zoek hoe we onze belemmerende gevoelens kunnen omzetten naar helpende gedachten. We leren dat fouten maken mag, gaan op zoek naar hoe we daaruit kunnen leren, …

De training richt zich naar kinderen van 6 tot 10 jaar. We werken in kleine groepjes van minimum 3 kinderen en maximum 6 kinderen.

De training gaat wekelijks door en duurt anderhalf uur per sessie. De sessies gaan door in de Dreef 1 te Merendree. Kostprijs: € 25 per sessie, Persoonlijk intake gesprek gratis

Vraaggestuurd vormingsaanbod

Naast het therapeutisch werken bieden we ook, evenwel op vraag, infosessies, lezingen en vormingen aan. We richten ons hierbij tot scholen, ouderverenigingen en alle andere organisaties die vragen hebben rond psychologische thema’s bij kinderen en jongeren. Het doel is om een vorming op maat te organiseren die u toelaat om aan de slag te gaan met uw thema/vraag. Aarzel niet om ons te contacteren!

Thema’s kunnen allerlei zijn. Enkele voorbeelden: pesten, straffen en belonen, omgaan met faalangst in de klas en thuis, zelfvertrouwen en zelfbeeld bevorderende spelletjes, …

De kostprijs is afhankelijk van de grootte van de groep, vervoerskosten en eventuele huur van een ruimte.